CONSULTORIA TÈCNICA ANTLIA

Serveis

Disseny

Construcció

Consultoria

OBRA CIVIL, FERROVIÀRIA I SECTOR DE L'AIGUA

Ampli ventall de serveis d'enginyeria en l'àmbit de les infraestructures

REDACCIÓ DE PROJECTES I AVANTPROJECTES

REDACCIÓ D'ESTUDIS

SERVEI DE

Construcció

DIRECCIÓ D'OBRA

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

PROJECT MANAGEMENT

COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT

DIRECCIONS D'EXPLOTACIÓ

SERVEI DE

Consultoria

INFORMES PERICIALS

GESTIÓ DE SUBVENCIONS

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES